Kalendarz Ucznia

Świetlica

Biblioteka

Wykaz podręczników

Samorząd uczniowski

Zajecie pozalekcyjne

Egzamin

Świetlica szkolna w Dobrzeniu

Charakter działalności świetlicy jest wolny od systemu lekcyjnego, co stwarza atmosferę rozwijającą prawidłowy i wszechstronny rozwój osobowości dzieci.

Dzieci w świetlicy mają czas na odpoczynek po wysiłku umysłowym, poszerzanie kontaktów z rówieśnikami poprzez wspólną zabawę, rozmowy oraz współdziałanie w realizowaniu powierzonych zadań, odrobienie pracy domowej.

Głównym celem świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości poprzez rozbudzanie zainteresowań, uzdolnień i umiejętności z uwzględnieniem misji szkoły.

Zajęcia świetlicowe obejmują różnorodne formy pracy, ćwiczą logiczne myślenie, wypowiadanie się, rozwijają fantazję i wyobraźnie twórczą oraz zainteresowania dzieci.

Zajęcia relaksacyjno-ruchowe:

zabawy ruchowe na świeżym powietrzu z wykorzystaniem sprzętu terenowego, gry i zabawy zespołowe „Dwa ognie”, „Uproszczona gra w piłkę nożną”, „Uproszczona gra w koszykówkę”, zabawy na śniegu, jazda na sankach; zabawy ruchowe przy muzyce: „Brakujące krzesełko”, „Chodzi lisek”, „Mam chusteczkę haftowana”, „Dyrygent”, „Kolory”, „Zgaduj zgadula gdzie jest złota kula”, „Pada deszczyk” i wiele innych; ćwiczenia doskonalące sprawność fizyczną: zabawy skoczne - skoki przez skakankę, gumę do skakania, hula-hop, zabawy rzutne – rzuty do celu.

Zajęcia dydaktyczne:

zabawy słowne – np. rozsypanka wyrazowa, niedokończone zdania; rozwiązywanie krzyżówek, rebusów i zagadek; pogadanki w czasie których uczniowie mają możliwość podzielenia się swoimi wiadomościami oraz uczą się budowania poprawnej wypowiedzi ustnej; gry i zabawy matematyczne - kolorowanki matematyczne, rebusy; doskonalenie czytania – ciche i głośne czytanie lektur, książek i czasopism dziecięcych oraz czytanie bajek przez nauczyciela; ćwiczenia w pisaniu doskonalące zarówno kształtne i piękne pismo; odrabianie lekcji – uzupełnianie kart pracy.

Zajęcia plastyczno-techniczne:

rysowanie ołówkiem, kredkami ołówkowymi, świecowymi, pastelami olejnymi i suchymi, węglem;·• wycinanki, wydzieranki z papieru, bibuły karbowanej i gładkiej; wytwory z kartonu, brystolu, szarego papieru; prace z plasteliny, modeliny, masy papierowej, masy solnej, glinki; origami płaskie i przestrzenne.

Zajęcia muzyczne:

słuchanie różnorodnej muzyki. nauka i śpiewanie piosenek. taniec.

Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy oraz tematyki miesięcznej. Zajęcia świetlicowe są bezpłatne, a rodzice są jedynie zobowiązani do wyposażenia dziecka w materiały plastyczne potrzebne do zajęć.